11″ simple stripe plate

11" simple stripe plate

11″ simple stripe plate

11″ plate with a simple design of thin red, orange, yellow, black and white stripes